Verwerkersovereenkomt

Onderstaande standaard-verwerkerovereenkomst is ter referentie en kunt u expliciet accepteren vanuit onze software. De overeenkomst is zorgvuldig opgesteld in samenwerking met een jurist om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om als klant van SIEL BV een eigen verwerkersovereenkomst aan ons voor te leggen.

Veel van de zaken in de verwerkersovereenkomst staan ook vermeld in onze openbare privacy-verklaring.PARTIJEN

 • OPDRACHTGEVER (rechtspersoon)

 • Bedrijfsnaam: Uw naam

 • Hierna te noemen opdrachtgever,
 • én
 • OPDRACHTNEMER (rechtspersoon)

 • Bedrijfsnaam: SIEL B.V.
 • KvK-nummer: 63412403
 • Vestigingsadres: Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten
 • Telefoon: 071 560 1675
 • Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Dhr G.J. Wiegeraad

 • Hierna te noemen opdrachtnemer.
 • Hierna opdrachtgever en opdrachtnemer te noemen: partijen.

OVERWEGENDE DAT

 1. Opdrachtnemer tegen vergoeding een applicatie aanbiedt;
 2. Het gebruik van de applicatie aan de Algemene Voorwaarden – zoals beschikbaar gesteld via https://www.siel.nl/algemene_voorwaarden/ – van SIEL B.V. is onderworpen;
 3. De opdrachtgever met behulp van de applicatie gegevens, waaronder persoonsgegevens, kan opslaan en deze opslag realiseert in zijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke;
 4. De door opdrachtnemer beschikbaar gestelde applicatie een door de opdrachtgever gekozen middel is waarin persoonsgegevens kunnen worden verwerkt;
 5. Er geen strafrechtelijke gegevens in de applicatie worden verwerkt;
 6. De door opdrachtnemer beschikbaar gestelde applicatie de door opdrachtgever gekozen doelen zal uitvoeren;
 7. Partijen zich verbinden de verwerking van de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daaraan verwante regelgeving uit te zullen voeren;
 8. Partijen de voorwaarden waaronder opdrachtnemer voor opdrachtgever de verwerkingen zal realiseren, exclusief in deze verwerkersovereenkomst wensen vast te leggen;
 9. Deze verwerkersovereenkomst – door het speciale karakter van het onderwerp – zullen prevaleren boven de Algemene Voorwaarden en/of andere overeenkomsten.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

 • Artikel 1 - Persoonsgegevens en betrokkenen

  1. De persoonsgegevens – die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst – zijn:
   1. De persoonsgegevens die de opdrachtgever over zichzelf invoert; en
   2. De persoonsgegevens die aan een ander dan de opdrachtgever toebehoren en welke de opdrachtgever rechtmatig mag verwerken – waaronder, maar waar niet toe beperkt: diens opdrachtgevers, klanten, relaties, partners, medewerkers.
  2. De onder lid 1 bedoelde persoonsgegevens worden hierna de persoonsgegevens van de betrokkenen genoemd.
  3. Van deze overeenkomst zijn de persoonsgegevens die opdrachtnemer uit andere hoofde verkrijgt en/of verwerkt uitgesloten.

 • Artikel 2 - Duur en einde van de overeenkomst

  1. De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn slechts aan de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst verbonden, gedurende de termijn dat de opdrachtgever rechtmatig in het bezit is van een geldige licentie (abonnement) waarmee deze zich toegang kan verschaffen tot de applicatie.
  2. Ingeval de opdrachtgever niet (meer) over rechtmatige toegang tot de applicatie beschikt, zal opdrachtnemer zich inspannen binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen tien maanden de bij opdrachtnemer opgeslagen gegevens duurzaam van alle gegevensdragers te verwijderen.
  3. De opdrachtnemer zal er zorg voor dagen dat de persoonsgegevens in een gangbaar formaat beschikbaar worden gesteld.
  4. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer te doen staken. Het doen staken van de verwerking heeft geen invloed op de licentie (het abonnement) en/of de opzegtermijnen die daarvoor gelden.
  5. Opdrachtnemer is bevoegd de onder lid 2 bedoelde handelingen uit te stellen en/of vervroegd uit te voeren, ingeval daartoe een wettelijke plicht bestaat en/of de opdrachtgever daartoe schriftelijk heeft verzocht en/of een bevel is gegeven door een daartoe bevoegde beambte.

 • Artikel 3 - Kwalificatie

  1. De applicatie biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om meerdere soorten persoonsgegevens in te voeren. De persoonsgegevens worden derhalve – conform de wettelijke bepalingen – onderverdeeld naar gevoeligheidsgraad.
  2. Wijzigende inzichten en/of een andere fundamentele opbouw van de applicatie, kunnen tot gevolg hebben dat partijen de kwalificatie willen herzien. Een dergelijke herziening dient schriftelijk te worden vastgelegd.
   • Gevoeligheidsgraad 1: Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die in onderlinge samenhang en/of in grotere hoeveelheden risico’s voor de betrokkene kunnen opleveren.
   • Gevoeligheidsgraad 2: Gevoelige persoonsgegevens en/of gewone persoonsgegevens die in onderlinge samenhang en/of in grotere hoeveelheden risico’s voor de betrokkene kunnen opleveren.
   • Gevoeligheidsgraad 3: Persoonsgegevens die niet te kwalificeren zijn als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 • Artikel 4 - Verwerking

  1. Opdrachtnemer verplicht zich jegens opdrachtgever nimmer handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens van de betrokkenen te verrichten, die resulteren en/of kunnen resulteren in een wettelijke kwalificatie van opdrachtnemer als verwerkingsverantwoordelijke.
  2. Opdrachtnemer verplicht zich jegens opdrachtgever de persoonsgegevens te verwerken conform de doelen en middelen die de opdrachtgever daartoe geschikt heeft geacht. Behoudens de gevallen waarin de doelen niet verenigbaar zijn met andere wetten en/of de opdrachtgever andere middelen wenst te benutten die niet binnen de reikwijdte van de door opdrachtnemer beschikbaar gestelde applicatie vallen.
  3. Ingeval de opdrachtnemer geen verwerking (meer) wenst te realiseren, zoals bedoeld in artikel 4.2 tweede zin, zal deze de verwerking staken, conform het onder artikel 2 bepaalde, en de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
  4. Subverwerkers zullen conform de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst, na daartoe uitdrukkelijk bevoegd te zijn verklaard door opdrachtgever, een tijdelijke verwerking van persoonsgegevens realiseren, ingeval dat noodzakelijk is voor een goede dienstverlening jegens de opdrachtgever.
  5. Partijen kunnen schriftelijk en in gezamenlijk overleg van deze bepalingen afwijken.

 • Artikel 5 - Maatregelen

  1. Opdrachtnemer hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit van de persoonsgegevens en de privacy(rechten) van de betrokkenen.
  2. Opdrachtnemer verklaart over de kennis, kunde en (technische) uitrusting te beschikken het onder lid 1 bedoelde te realiseren.
  3. Opdrachtnemer verklaart technische en organisatorische maatregelen te hebben getroffen en te zullen treffen, teneinde het onder lid 1 bedoelde te kunnen realiseren.
  4. De door opdrachtnemer getroffen technische en organisatorische maatregelen zijn te vinden op de website van opdrachtnemer https://wiki.acumulus.nl/ onder het kopje [technische zaken]. Opdrachtnemer verplicht zich dit onderdeel van de webpagina van actuele informatie te voorzien.
  5. Ingeval opdrachtgever vragen heeft over de technische en/of organisatorische maatregelen, is deze te allen tijde bevoegd daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich de vragen van opdrachtgever binnen redelijke termijn te beantwoorden.
  6. Het verstrekken van informatie, zoals bedoeld in het vorige lid, zal worden geweigerd indien de gerechtvaardigde belangen van opdrachtnemer en/of andere verwerkingsverantwoordelijken zich daartegen verzetten.
  7. Indien opdrachtnemer bepaalde informatie niet wenst te verstrekken, zoals bedoeld in het vorige lid, zal deze dit motiveren richting opdrachtgever.
  8. Opdrachtnemer verklaart dat deze geen gebruik maakt van nieuwe technieken die nog niet behoren tot de als betrouwbaar gekwalificeerde stand van de techniek en/of hoge risico's bevatten voor de bescherming van persoonsgegevens.

 • Artikel 6 - Controle

  1. De opdrachtnemer zal de informatie, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 sub h AVG, voor de opdrachtgever beschikbaar stellen.
  2. De opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat de IT-audits zullen worden uitgevoerd door een IT-auditbedrijf dat conform ISO9001 en ISO27001 is gecertificeerd.
  3. Teneinde de IT-audits goed en periodiek uit te laten voeren, sluiten partijen een overeenkomst tot lastgeving. Waarbij de lastgeving van alle opdrachtgevers zal resulteren in één IT-audit.
  4. Ingeval de overeenkomst tot lastgeving – ongeacht de reden daartoe – geen toepassing vindt, zal opdrachtgever desgewenst voor eigen rekening IT-audits laten uitvoeren door een IT-auditbedrijf dat conform ISO9001 en ISO27001 is gecertificeerd.
  5. Opdrachtgever verplicht zich de identiteit, certificering en de uit te voeren testen tijdens een IT-audit, zoals bedoeld in het vorige lid, minstens twee kalendermaanden voorafgaand aan de IT-audit aan opdrachtnemer kenbaar te maken.
  6. Opdrachtgever verplicht zich het IT-auditverslag slechts te (laten) beperken tot de verwerking van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever vallen.
  7. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de mogelijke beveiligingsrisico’s voor de applicatie en daarmee voor de klanten van opdrachtnemer (welke tevens verwerkingsverantwoordelijken zijn), ingeval een IT-auditverslag meer informatie bevat dan noodzakelijk is voor opdrachtgever om aan diens wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
  8. Opdrachtgever zal voorafgaand aan de IT-audit, de opdrachtnemer informeren over de inhoud van de IT-audit en het op te leveren IT-auditverslag.
  9. Een IT-auditverslag zal – voor zover mogelijk en voor zover overeenkomstig de verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke toekomen – vermelden of er voldoende en/of onvoldoende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen, mogelijk gespecificeerd naar:
   1. De verwerkte categorieën van persoonsgegevens;
   2. De aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden;
   3. De qua waarschijnlijkheid en ernst van verwerkingsrisico’s;
   4. De pseudonimisering en/of het versleutelen van persoonsgegevens;
   5. Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten;
   6. Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
   7. De procedure voor het periodiek testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen;
  10. Opdrachtgever zal de inhoud van het IT-auditverslag uiterst vertrouwelijk behandelen en nimmer met derden delen, behoudens de gevallen dat opdrachtgever daartoe bij wet verplicht is.
  11. Ingeval de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van het auditverslag, in strijd met het vorige lid, niet of onvoldoende heeft gewaarborgd en/of laten waarborgen, verbeurt opdrachtnemer onmiddellijk een opeisbare boete van 25.000,00 euro per geval, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Tevens behoudt opdrachtnemer het recht op volledige schadevergoeding.
  12. Alle kosten voor de IT-audit, ongeacht de uitkomst, waaronder maar waar niet toe beperkt: juridische en/of technische begeleiding en/of een eventuele extra infrastructuur, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  13. Opdrachtgever gaat uitdrukkelijk akkoord met exclusieve oplevering van de rapportage door het IT-auditbedrijf aan opdrachtnemer. De rapportage van de IT-audit voor de opdrachtgever wordt, eventueel herzien op basis van lid 14, aangeleverd door de opdrachtnemer aan de IT-auditor voor uiteindelijke overdracht aan de opdrachtgever.
  14. Alle rapportage voortvloeiend uit de IT-audit kan door opdrachtnemer wordt beperkt tot een algemene conclusie. De rapportage kan worden ontdaan van alle technische inzichten en/of details, waaronder maar waar niet toe beperkt: elk deel van de rapportage welke de veiligheid en/of continuïteit en/of integriteit van de applicatie in gevaar brengt alvorens er rapportage naar de opdrachtgever plaats vindt.

 • Artikel 7 - Medewerking

  1. Opdrachtnemer is bekend met de verplichtingen die de AVG en verwante regelgeving aan de opdrachtgever oplegt en zal opdrachtgever de nodige medewerking bieden, opdat opdrachtgever aan deze verplichtingen kan voldoen.
  2. Opdrachtnemer zal in het bijzonder meewerken inzake de verplichtingen die staan genoteerd in:
   1. Artikel 25 AVG, privacy by design en privacy by default;
   2. Artikel 28 AVG, de bepalingen die betrekking hebben op de verwerker;
   3. Artikel 31 AVG, medewerking verlenen aan toezichthoudende autoriteiten;
   4. Artikel 32 AVG, beveiliging van de verwerking;
   5. Artikel 33 AVG, medewerking verlenen ingeval van een (mogelijke) inbreuk;
   6. Artikel 35 AVG, medewerking verlenen ingeval de opdrachtgever een Privacy Impact Assessment wenst uit te voeren.

 • Artikel 8 - Melding

  1. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever met bekwame spoed - doch uiterlijk binnen 24 uren – informeren, na het ontdekken van een inbreuk die verband houdt met persoonsgegevens.
  2. Opdrachtnemer zal een mededeling – zoals bedoeld in het vorige lid – voorzien van de volgende informatie:
   1. Het tijdstip van het ontdekken;
   2. De locatie van het ontdekken;
   3. De mogelijke duur van de inbreuk (begin- en einddatum);
   4. De aard en de oorzaak van de inbreuk;
   5. De categorieën van betrokken persoonsgegevens;
   6. Het betreffende persoonsgegevensregister;
   7. Het – bij benadering – aantal betrokken persoonsgegevens en persoonsgegevensregisters;
   8. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
   9. De maatregelen die zijn, of worden getroffen naar aanleiding van de inbreuk;
   10. De naar aanleiding van de inbreuk voorgenomen maatregelen en de termijn waarbinnen deze worden verwerkt;
   11. De gegevens van een contactpersoon die opdrachtgever kan contacteren.
  3. Indien de opdrachtgever weet en/of vermoedt dat er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, dient deze met bekwame spoed – doch uiterlijk binnen 24 uren na de ontdekking – de opdrachtnemer te informeren.
  4. Opdrachtgever zal een mededeling – zoals bedoeld in het vorige lid – voorzien van de volgende informatie:
   1. De klant- en contactgegevens van de opdrachtgever;
   2. De contactgegevens van de perso(o)n(en) die de ontdekking hebben gedaan;
   3. Het tijdstip van het ontdekken;
   4. De locatie van het ontdekken;
   5. De URL en/of browser en/of gegevensdrager en/of (technische) hulpmiddelen die werden gebruikt tijdens het doen van de ontdekking;
   6. De handelingen die opdrachtgever moet doen om eenzelfde ontdekking te kunnen realiseren (steps to reproduce);
   7. De mogelijke duur van de inbreuk (begin- en einddatum);
   8. De aard van de inbreuk;
   9. De categorieën van betrokken persoonsgegevens;
   10. Het betreffende persoonsgegevensregister;
   11. Het – bij benadering – aantal betrokken persoonsgegevens en persoonsgegevensregisters;
   12. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
   13. De maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de inbreuk;
   14. De naar aanleiding van de inbreuk voorgenomen maatregelen en de termijn waarbinnen deze worden verwerkt;
   15. De gegevens van een contactpersoon en/of functionaris gegevensbescherming die opdrachtnemer kan contacteren.
  5. Partijen komen overeen dat mededelingsplicht – zoals bedoeld in lid 1 en lid 3 – ook geldt ingeval er (mogelijk) geen meldplicht is jegens de bevoegde autoriteit en/of de betrokkenen.
  6. De opdrachtgever is zelfstandig bevoegd en verplicht de inbreuk te kwalificeren en de bevoegde autoriteit en/of de betrokkenen hierover te informeren.
  7. Ingeval de meldplicht van opdrachtgever – jegens de bevoegde autoriteit en/of de betrokkene – redelijkerwijs van opdrachtnemer verlangt dat deze, naast de in lid 2 bedoelde informatie, meer informatie en/of gegevens verstrekt, zal opdrachtnemer de nodige medewerking verlenen.
  8. Partijen komen – ingeval een inbreuk is geconstateerd – een SLA overeen voor het treffen van de technische en/of organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de (verdere) schade te doen stagneren:
   • Gevoeligheidsgraad 1: 24 uren (1 werkdag).
   • Gevoeligheidsgraad 2: 48 uren (2 werkdagen).
   • Gevoeligheidsgraad 3: 72 uren (4 werkdagen).
  9. Een andere SLA is slechts mogelijk indien de partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  10. De overeengekomen SLA zal niet worden aangehouden indien:
   1. Er onduidelijkheden zijn over de oorzaak van de inbreuk; en/of
   2. De opdrachtnemer nog niet bekend is met de noodzakelijke handelingen die de (verdere) schade doen stagneren; en/of
   3. De SLA door een overmachtssituaties – zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer – niet kan worden nageleefd; en/of
   4. De (gevoeligheidsgraad van) de betrokken persoonsgegevens nog niet inzichtelijk zijn; en/of
   5. Er andere omstandigheden zijn die tot gevolg hebben dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen naleving van de SLA kan worden verlangd.

 • Artikel 9 - Doorgifte van persoonsgegevens

  1. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van de betrokkenen nimmer buiten de landsgrenzen van Nederland verwerken en/of laten verwerken, behoudens de gevallen dat de opdrachtgever daartoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend en/of opdrachtnemer verplicht is tot doorgifte/afgifte op grond van een wettelijke bepaling.

 • Artikel 10 - Aansprakelijkheid

  1. De nagenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort voor de werknemers en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
  2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden en/of de betrokkenen die ontstaan en/of kunnen ontstaan, waaronder de kosten voor het verweer tegen dergelijke aanspraken. Tenzij de schade bij een derde en/of betrokkene rechtstreeks door het doen en/of nalaten van opdrachtnemer is ontstaan en opdrachtnemer rechtstreeks aansprakelijk is voor de schade.
  3. Indien opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de bij deze verwerkersovereenkomst bepaalde verplichtingen, is deze aansprakelijk voor de schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de reeds door opdrachtgever betaalde abonnementsgelden.
  4. Samenhangende gebeurtenissen – die een aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid tot gevolg hebben – worden beoordeeld als één (1) gebeurtenis.
  5. De aansprakelijkheidsbepalingen, zoals vastgelegd in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van SIEL B.V., zijn van overeenkomstige toepassing.
  6. Ingeval de Algemene Voorwaarden van SIEL B.V. en deze verwerkersovereenkomst verschillen, zullen de bepalingen van deze overeenkomst beslissend zijn.

 • Artikel 11 - Recht

  1. De verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in het arrondissement Midden-Nederland.

LASTGEVING


 • OVERWEGENDE DAT

  1. De opdrachtnemer een applicatie biedt die door meerdere opdrachtgevers, tevens verwerkingsverantwoordelijken, zal worden benut.
  2. De opdrachtnemer periodiek (doorgaans eenmaal per anderhalf jaar en/of bij ingrijpende gebeurtenissen en/of ingrijpende wijzigingen) een IT-audit laat uitvoeren door een extern – op geen enkele wijze juridisch aan opdrachtnemer verbonden – ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd IT-auditbedrijf;
  3. Het laten uitvoeren van de IT-audit reeds tot de dienstverlening van opdrachtnemer – in zijn hoedanigheid als aanbieder van de applicatie en abonnementen (licenties) – behoren;
  4. De opdrachtgever krachtens artikel 28 lid 3 sub h AVG het recht toekomt audits uit te voeren die zullen aantonen dat de bepalingen uit artikel 28 AVG worden nageleefd;
  5. De opdrachtnemer reeds voorziet in het aantoonbaar maken van de naleving met betrekking tot IT-audits;
  6. De opdrachtgever en de opdrachtnemer middels deze overeenkomst tot lastgeving, zoals bedoeld in artikel 7: 414 BW, de opdrachtnemer willen verbinden voor rekening van opdrachtgever de periodieke IT-audit uit te laten voeren;
  7. De opdrachtgever zich bewust is van het gegeven dat deze overeenkomst tot lastgeving tevens met andere verwerkingsverantwoordelijken wordt gesloten en deze lastgevingen tezamen tot één IT-audit zullen leiden;
  8. Partijen deze overeenkomst tot lastgeving zijn overeengekomen, rekening houdend met de grote hoeveelheid opdrachtgevers die opdrachtnemer heeft, de daaruit (mogelijk voortvloeiende) IT-auditverzoeken, de daarbij behorende risico’s voor de persoonsgegevens van andere opdrachtgevers én de mogelijke beveiligings- en vertrouwelijkheidsvraagstukken die het verkrijgen van IT-auditverslagen in het leven kunnen roepen.

 • INHOUD

  1. Opdrachtnemer zal in eigen naam opdrachten geven voor het uitvoeren van IT-audits die beantwoorden aan de verplichtingen van de opdrachtgever uit de AVG en verwante regelgeving.
  2. Opdrachtnemer is bevoegd de IT-auditverslagen in ontvangst te nemen en deze – conform de bepalingen in de verwerkersovereenkomst – aan opdrachtgever te overleggen.

 • KOSTEN

  1. De kosten voor de periodieke IT-audit zijn bij de abonnementsprijs inbegrepen en zullen niet apart in rekening worden gebracht;
  2. Een lastgeving die strekt tot een tussentijdse IT-audit - uitgevoerd door een IT-auditbedrijf zoals genoemd in de overwegingen - die wordt uitgevoerd naar aanleiding van een daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk ingediend verzoek van de opdrachtgever, zal bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 • DUUR

  1. De overeenkomst tot lastgeving wordt aangegaan voor de duur van de verwerkersovereenkomst en het daarmee onlosmakelijk verbonden abonnement.

 • OPZEGGEN

  1. De lastgeving eindigt ingeval:
  2. De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot lastgeving te beëindigen.
  3. Ingeval de overeenkomst tot lastgeving eindigt door opzegging, blijven de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst onverminderd van kracht.


© SIEL B.V. - Versie 1.0 - 25 mei 2018